Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za fondove

Izvještaj o neto imovini predstavlja «bilans stanja» privatizacionog investicionog fonda. Neto imovina se dobija kao razlika između sredstava i obaveza fonda. Akcenat u ovom izvještaju se stavlja na neto imovinu, jer je cilj promjenama strukture portfelja fonda ostvariti povećanje neto imovine tokom perioda.

Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) nam otkriva kvalitet portfelja fonda. Sadrži pregled hartija od vrijednosti u vlasništvu fonda, njihov broj, njihovu jediničnu nabavnu vrijednost, jediničnu fer vrijednost i iznos nerealizovanog dobitka, odnosno gubitka na kraju izvještajnog perioda. Ako je fer vrijednost ulaganja na dan sastavljanja izvještaja o nerealizovanim dobicima veća od nabavne vrijednost razlika se tretira kao nerealizovani dobitak, a u suprotnom slučaju razlika predstavlja nerealizovani gubitak.

Izvještaj o strukturi ulaganja fonda služi kako bi se korisnicima ovih izvještaja prezentovale informacije o hartijama od vrijednosti koje se nalaze u portfelju fonda, njihov broj u portfelju fonda i procentualan udio u portfelju fonda, zatim nominalna i fer vrijednost ulaganja, procentualan udio u akcijama emitenta. Na osnovu prikazanih podataka može se bliže procijeniti rizici kojima je ulaganje fonda izloženo i kako je izvršena diverzifikacija rizika ulaganja.

Struktura ulaganja fonda na Banjalučkoj berzi sa tržišnim cijenama predstavlja tržišnu vrijednost portfelja fonda na Banjalučkoj berzi dobijena kao proizvod akcija u portfelju fonda koje su uvrštene na Banjalučku berzu i njihovih prosječnih cijena od posljednjeg dana trgovanja. Akcije emitenata koje nisu uvrštene na Banjalučkoj berzi, nisu prikazane u ovoj tabeli.


Bilans stanja/uspjeha Dobici/gubici fonda Struktura ulaganja Struktura ulaganja sa tržišnim cijenama