Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZIBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.973.545 3.000.465
Tekuća sredstva 665.542 705.906
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 27.619 49.034
Aktivna vremenska razgraničenja 78.944
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.639.087 3.706.371
Pasiva
Kapital 2.420.117 2.619.441
Osnovni kapital 2.098.711 2.098.711
Rezerve 1.537 1.537
Revalorizacione rezerve 2.821.887 2.859.084
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.218.970 1.086.930
Pasivna vremenska razgraničenja 67.473
Poslovna pasiva 3.639.087 3.706.371
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 786.970 898.636
EBITDA -148.109 -333.094
Amortizacija 4.364 14.051
EBIT -152.473 -347.145
Rashodi kamata 9.654 101.913
Dobitak prije poreza -162.127 -449.058
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -162.127 -449.058
Prosječan broj zaposlenih 43,00 43,00
Prihod po zaposlenom 18.301,63 20.898,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.017.544 1.652.417
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.038.959 2.096.803
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -21.415 -444.386
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 449.946
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 449.946
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.017.544 2.102.363
Ukupni odlivi gotovine 1.038.959 2.096.803
Neto priliv (odliv) gotovine -21.415 5.560
Gotovina na početku obračunskog perioda 49.034 43.474
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 27.619 49.034

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZIBL-R-A]

P/S 14,6907
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0841
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -71,3090
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2560
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 4,7771
Tržišna kapitalizacija 11.561.118
Prinos na aktivu (ROA) -4,41%
Prinos na kapital (ROE) -6,43%
Neto marža -20,60%
EBITDA marža -18,82%
Ukupan prihod 788.257