Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.891.501 2.931.666
Tekuća sredstva 1.177.178 526.055
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 609.513 5.730
Kratkoročna razgraničenja 153.759 81.104
Bilansna aktiva 4.068.679 3.457.721
Pasiva
Kapital 1.958.544 2.384.412
Osnovni kapital 2.098.711 2.098.711
Rezerve 1.537 1.537
Revalorizacione rezerve 2.749.302 2.785.594
Neraspoređeni dobitak 589 589
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.110.135 1.073.309
Kratkoročna razgraničenja 131.418 69.319
Bilansna pasiva 4.068.679 3.457.721
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 571.277 779.787
EBITDA -357.163 12.062
Amortizacija 3.744 4.888
EBIT -360.907 7.174
Rashodi kamata 28.669 6.585
Dobitak prije poreza -389.576 589
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -389.576 589
Prosječan broj zaposlenih 37,00 44,00
Prihod po zaposlenom 15.439,92 17.722,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 850.844 1.096.226
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 923.881 1.144.795
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -73.037 -48.569
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 824.206 355.989
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 147.386 329.309
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 676.820 26.680
Ukupni prilivi gotovine 1.675.050 1.452.215
Ukupni odlivi gotovine 1.071.267 1.474.104
Neto priliv (odliv) gotovine 603.783 -21.889
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.730 27.619
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 609.513 5.730

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZIBL-R-A]

P/S 20,2373
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -29,6762
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0164
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 5,9029
Tržišna kapitalizacija 11.561.118
Prinos na aktivu (ROA) -10,35%
Prinos na kapital (ROE) -17,94%
Neto marža -68,19%
EBITDA marža -62,52%
Ukupan prihod 578.372