Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZIBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.931.666 2.973.545
Tekuća sredstva 526.055 665.542
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.730 27.619
Aktivna vremenska razgraničenja 81.104 78.944
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.457.721 3.639.087
Pasiva
Kapital 2.384.412 2.420.117
Osnovni kapital 2.098.711 2.098.711
Rezerve 1.537 1.537
Revalorizacione rezerve 2.785.594 2.821.887
Neraspoređeni dobitak 589
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.073.309 1.218.970
Pasivna vremenska razgraničenja 69.319 67.473
Poslovna pasiva 3.457.721 3.639.087
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 779.787 786.970
EBITDA 12.062 -148.109
Amortizacija 4.888 4.364
EBIT 7.174 -152.473
Rashodi kamata 6.585 9.654
Dobitak prije poreza 589 -162.127
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 589 -162.127
Prosječan broj zaposlenih 44,00 43,00
Prihod po zaposlenom 17.722,43 18.301,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.096.226 1.017.544
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.144.795 1.038.959
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -48.569 -21.415
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 355.989
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 329.309
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.680 0
Ukupni prilivi gotovine 1.452.215 1.017.544
Ukupni odlivi gotovine 1.474.104 1.038.959
Neto priliv (odliv) gotovine -21.889 -21.415
Gotovina na početku obračunskog perioda 27.619 49.034
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.730 27.619

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZIBL-R-A]

P/S 14,8260
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 19.628,3837
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2375
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 4,8486
Tržišna kapitalizacija 11.561.118
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,02%
Neto marža 0,08%
EBITDA marža 1,55%
Ukupan prihod 946.451