Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 237.320 238.459
Tekuća sredstva 18.284 6.408
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.378 2.342
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 255.604 244.867
Pasiva
Kapital 236.360 228.912
Osnovni kapital 331.084 331.084
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.694 6.246
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 19.244 15.955
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 255.604 244.867
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 120.535 85.564
EBITDA 9.275 1.423
Amortizacija 1.139 1.139
EBIT 8.136 284
Rashodi kamata 0 1
Dobitak prije poreza 8.136 283
Porezi iz dobitka 690 43
Neto dobitak 7.446 240
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 30.133,75 21.391,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 144.600 116.781
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 135.564 117.212
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.036 -431
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 144.600 116.781
Ukupni odlivi gotovine 135.564 117.212
Neto priliv (odliv) gotovine 9.036 -431
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.342 2.773
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.378 2.342

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VSZV-R-A]

P/S 0,6867
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0225
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,1162
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7139
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3502
Tržišna kapitalizacija 82.771
Prinos na aktivu (ROA) 2,98%
Prinos na kapital (ROE) 3,20%
Neto marža 6,18%
EBITDA marža 7,69%
Ukupan prihod 125.947
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.