Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSSM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 316.774 330.901
Tekuća sredstva 179.826 143.774
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.592 2.732
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 496.600 474.675
Pasiva
Kapital 276.216 275.006
Osnovni kapital 175.215 175.215
Rezerve 35.395 35.395
Revalorizacione rezerve 101.203 101.203
Neraspoređeni dobitak 1.210
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 220.384 199.669
Pasivna vremenska razgraničenja 7.254
Poslovna pasiva 496.600 474.675
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 485.508 474.388
EBITDA 22.247 11.290
Amortizacija 16.033 16.164
EBIT 6.214 -4.874
Rashodi kamata 4.125 1.080
Dobitak prije poreza 2.089 -5.954
Porezi iz dobitka 879 0
Neto dobitak 1.210 -5.954
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 37.346,77 36.491,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 595.373 607.362
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 591.979 610.912
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.394 -3.550
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 25.000 25.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 23.534 24.598
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.466 402
Ukupni prilivi gotovine 620.373 632.362
Ukupni odlivi gotovine 615.513 635.510
Neto priliv (odliv) gotovine 4.860 -3.148
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.732 5.880
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.592 2.732

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSSM-R-A]

P/S 0,1970
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0069
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 79,0640
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5764
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3463
Tržišna kapitalizacija 95.667
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,44%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 4,58%
Ukupan prihod 512.049