Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSRG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 13.278 13.278
Tekuća sredstva 33.038 45.282
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.175 925
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 46.316 58.560
Pasiva
Kapital 6.220 28.749
Osnovni kapital 53.548 53.548
Rezerve 19.440 19.440
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.126 11.126
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 40.096 29.811
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 46.316 58.560
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 38.861 54.064
EBITDA -22.529 -19.020
Amortizacija 0 0
EBIT -22.529 -19.020
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -22.529 -19.020
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -22.529 -19.020
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 12.953,67 18.021,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 62.969 97.710
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 62.719 97.025
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 250 685
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 62.969 97.710
Ukupni odlivi gotovine 62.719 97.025
Neto priliv (odliv) gotovine 250 685
Gotovina na početku obračunskog perioda 925 240
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.175 925

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSRG-R-A]

P/S 0,6620
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,8758
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1419
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2418
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 4,1359
Tržišna kapitalizacija 25.725
Prinos na aktivu (ROA) -42,96%
Prinos na kapital (ROE) -128,85%
Neto marža -57,97%
EBITDA marža -57,97%
Ukupan prihod 52.618