Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSRG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 13.278 12.243
Tekuća sredstva 45.282 65.894
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 925 240
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 58.560 78.137
Pasiva
Kapital 28.749 47.365
Osnovni kapital 53.548 53.144
Rezerve 19.440 19.440
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.126 11.126
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 29.811 30.772
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 58.560 78.137
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 54.064 74.693
EBITDA -19.020 -25.957
Amortizacija 0 0
EBIT -19.020 -25.957
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -19.020 -25.957
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.020 -25.957
Prosječan broj zaposlenih 3,00 4,00
Prihod po zaposlenom 18.021,33 18.673,25
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 97.710 121.406
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 97.025 127.885
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 685 -6.479
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 97.710 121.406
Ukupni odlivi gotovine 97.025 127.885
Neto priliv (odliv) gotovine 685 -6.479
Gotovina na početku obračunskog perioda 240 6.719
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 925 240

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSRG-R-A]

P/S 0,4758
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,7394
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3525
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1176
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8948
Tržišna kapitalizacija 25.725
Prinos na aktivu (ROA) -27,83%
Prinos na kapital (ROE) -49,98%
Neto marža -35,18%
EBITDA marža -35,18%
Ukupan prihod 61.338