Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 39.570 34.015
Tekuća sredstva 21.507 31.296
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.063 4.200
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 20.158 25.852
Poslovna aktiva 81.235 91.163
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 173.268 173.268
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.694 1.438
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 81.235 91.163
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 81.235 91.163
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 216.057 246.545
EBITDA 8.090 2.724
Amortizacija 2.217 1.286
EBIT 5.873 1.438
Rashodi kamata 179 0
Dobitak prije poreza 5.694 1.438
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 5.694 1.438
Prosječan broj zaposlenih 8,00 7,00
Prihod po zaposlenom 27.007,13 35.220,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.262 267.440
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 270.399 265.904
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.137 1.536
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 269.262 267.440
Ukupni odlivi gotovine 270.399 265.904
Neto priliv (odliv) gotovine -1.137 1.536
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.200
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2.664
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.063 4.200

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSPR-R-A]

P/S 0,0802
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0329
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,0430
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 17.327
Prinos na aktivu (ROA) 6,61%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 2,64%
EBITDA marža 3,74%
Ukupan prihod 220.921