Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 167.986 175.615
Tekuća sredstva 5.087 36.520
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 471 3.221
Aktivna vremenska razgraničenja 80 80
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 173.073 212.135
Pasiva
Kapital 91.612 152.121
Osnovni kapital 512.678 512.678
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 59.516 59.516
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 81.461 60.014
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 173.073 212.135
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 68.930 131.863
EBITDA -52.847 -7.214
Amortizacija 7.662 10.358
EBIT -60.509 -17.572
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -60.509 -17.572
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -60.509 -17.572
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 17.232,50 32.965,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 115.179 149.878
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 117.895 165.369
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.716 -15.491
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 34 2.492
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -34 -2.492
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 115.179 149.878
Ukupni odlivi gotovine 117.929 167.861
Neto priliv (odliv) gotovine -2.750 -17.983
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.221 21.204
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 471 3.221

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSPD-R-A]

P/S 0,3719
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1180
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,4236
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1787
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2798
Tržišna kapitalizacija 25.634
Prinos na aktivu (ROA) -31,42%
Prinos na kapital (ROE) -49,65%
Neto marža -87,78%
EBITDA marža -76,67%
Ukupan prihod 69.019