Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 45.936 51.120
Tekuća sredstva 8.816 8.808
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 137 1.942
Aktivna vremenska razgraničenja 66 106
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 54.818 60.034
Pasiva
Kapital 17.985 45.121
Osnovni kapital 28.962 28.962
Rezerve 314 314
Revalorizacione rezerve 2.537 2.537
Neraspoređeni dobitak 19.142 19.142
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 36.833 14.913
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 54.818 60.034
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 219.458 275.588
EBITDA -20.501 3.073
Amortizacija 6.635 8.818
EBIT -27.136 -5.745
Rashodi kamata 0 89
Dobitak prije poreza -27.136 -5.834
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -27.136 -5.834
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 27.432,25 34.448,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 249.706 332.827
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 251.512 331.638
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.806 1.189
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 249.706 332.828
Ukupni odlivi gotovine 251.512 331.638
Neto priliv (odliv) gotovine -1.806 1.190
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.943 753
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 137 1.943

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSPA-R-A]

P/S 0,6467
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,9370
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,2297
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6210
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 7,8907
Tržišna kapitalizacija 141.914
Prinos na aktivu (ROA) -47,25%
Prinos na kapital (ROE) -86,00%
Neto marža -12,37%
EBITDA marža -9,34%
Ukupan prihod 220.671