Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 707.519 707.519
Tekuća sredstva 228.916 231.008
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 82 5
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 936.435 938.527
Pasiva
Kapital 209.884 218.501
Osnovni kapital 1.044.116 1.044.116
Rezerve 7.690 7.690
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 238.881 238.881
Kratkoročne obaveze 487.670 481.145
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 936.435 938.527
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 13.685 15.509
EBITDA -8.592 -45.776
Amortizacija 0 24.466
EBIT -8.592 -70.242
Rashodi kamata 25 12.999
Dobitak prije poreza -8.617 -83.241
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -8.617 -83.241
Prosječan broj zaposlenih 2,50 4,00
Prihod po zaposlenom 5.474,00 3.877,25
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.877 84.288
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.800 48.547
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 77 35.741
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 20.765
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 20.765
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 56.708
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -56.708
Ukupni prilivi gotovine 1.877 105.053
Ukupni odlivi gotovine 1.800 105.255
Neto priliv (odliv) gotovine 77 -202
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 207
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 82 5