Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 89.615 93.092
Tekuća sredstva 11.023 13.684
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.338 4.007
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 100.638 106.776
Pasiva
Kapital 100.277 106.430
Osnovni kapital 139.359 139.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 361 346
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 100.638 106.776
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 43.609 49.482
EBITDA -2.675 -4.760
Amortizacija 3.478 3.477
EBIT -6.153 -8.237
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -6.153 -8.237
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.153 -8.237
Prosječan broj zaposlenih 3,00 4,00
Prihod po zaposlenom 14.536,33 12.370,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.252 61.378
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 55.921 62.605
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 331 -1.227
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 56.252 61.378
Ukupni odlivi gotovine 55.921 62.605
Neto priliv (odliv) gotovine 331 -1.227
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.007 5.234
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.338 4.007

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSNE-R-A]

P/S 1,4796
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0442
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,4865
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7196
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6434
Tržišna kapitalizacija 64.523
Prinos na aktivu (ROA) -5,93%
Prinos na kapital (ROE) -5,95%
Neto marža -14,11%
EBITDA marža -6,13%
Ukupan prihod 47.597