Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSNE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 96.570 100.048
Tekuća sredstva 18.322 28.508
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.234 11.682
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 114.892 128.556
Pasiva
Kapital 114.667 127.383
Osnovni kapital 139.359 139.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 505
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 225 1.173
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 114.892 128.556
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 45.495 54.503
EBITDA -9.238 4.039
Amortizacija 3.478 3.478
EBIT -12.716 561
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -12.716 561
Porezi iz dobitka 0 56
Neto dobitak -12.716 505
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 11.373,75 13.625,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.416 69.269
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 64.864 63.577
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.448 5.692
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 58.416 69.269
Ukupni odlivi gotovine 64.864 63.577
Neto priliv (odliv) gotovine -6.448 5.692
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.682 5.990
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.234 11.682

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSNE-R-A]

P/S 1,4182
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0912
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,0742
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8228
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5627
Tržišna kapitalizacija 64.523
Prinos na aktivu (ROA) -10,45%
Prinos na kapital (ROE) -10,51%
Neto marža -27,95%
EBITDA marža -20,31%
Ukupan prihod 47.284