Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 101.007 102.337
Tekuća sredstva 137.134 128.487
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.876 2.681
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 238.141 230.824
Pasiva
Kapital 87.471 82.913
Osnovni kapital 80.000 80.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.471 2.913
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 150.670 147.911
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 238.141 230.824
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 472.333 483.279
EBITDA 8.376 4.832
Amortizacija 1.329 1.329
EBIT 7.047 3.503
Rashodi kamata 1.983 266
Dobitak prije poreza 5.064 3.237
Porezi iz dobitka 506 0
Neto dobitak 4.558 3.237
Prosječan broj zaposlenih 9,00 10,00
Prihod po zaposlenom 52.481,44 48.327,90
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 135.285 129.880
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 477.694 482.789
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -342.409 -352.909
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.876 2.681
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 316.950 316.317
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -314.074 -313.636
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 752.811 778.115
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 96.133 112.206
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 656.678 665.909
Ukupni prilivi gotovine 890.972 910.676
Ukupni odlivi gotovine 890.777 911.312
Neto priliv (odliv) gotovine 195 -636
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.681 3.317
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.876 2.681

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSMD-R-A]

P/S 0,0549
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0570
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,6867
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0934
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2963
Tržišna kapitalizacija 25.920
Prinos na aktivu (ROA) 1,94%
Prinos na kapital (ROE) 5,35%
Neto marža 0,96%
EBITDA marža 1,77%
Ukupan prihod 476.946