Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 8.338 10.541
Tekuća sredstva 15.538 20.693
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.793 3.241
Kratkoročna razgraničenja 29 141
Gubitak iznad visine kapitala 3.464
Bilansna aktiva 27.369 31.375
Pasiva
Kapital 7.813
Osnovni kapital 4.702 4.702
Rezerve 288 288
Revalorizacione rezerve 896 896
Neraspoređeni dobitak 1.843 12.283
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 12.974 12.974
Kratkoročne obaveze 14.395 10.588
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 27.369 31.375
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 85.934 101.287
EBITDA -8.204 -8.189
Amortizacija 2.989 2.167
EBIT -11.193 -10.356
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -11.193 -10.356
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -11.193 -10.356
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 17.186,80 20.257,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2008. [VSLK-R-A]

P/S 0,2189
Neto dobitak po akciji (EPS) -2,3805
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,6803
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 18.808
Prinos na aktivu (ROA) -38,11%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -13,03%
EBITDA marža -9,55%
Ukupan prihod 91.967
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.