Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.691.004 1.628.187
Tekuća sredstva 2.040.208 1.708.712
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 131.347 211.832
Kratkoročna razgraničenja 1.514 1.439
Bilansna aktiva 3.731.212 3.336.899
Pasiva
Kapital 3.186.926 3.101.018
Osnovni kapital 1.969.820 1.969.820
Rezerve 500.044 500.044
Revalorizacione rezerve 37.956 37.956
Neraspoređeni dobitak 679.106 593.198
Rezervisanja 24.338 18.124
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 519.948 217.757
Kratkoročna razgraničenja 24.498
Bilansna pasiva 3.731.212 3.336.899
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 724.895 626.558
EBITDA 224.866 299.345
Amortizacija 38.402 33.431
EBIT 186.464 265.914
Rashodi kamata 91.011 17.935
Dobitak prije poreza 95.453 247.979
Porezi iz dobitka 9.545 24.798
Neto dobitak 85.908 223.181
Prosječan broj zaposlenih 28,00 32,00
Prihod po zaposlenom 25.889,11 19.579,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.358.555 1.541.968
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.498.347 1.129.211
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -139.792 412.757
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.065 2.033
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 5.065 2.033
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 94.242 60.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 40.000 336.783
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 54.242 -276.783
Ukupni prilivi gotovine 2.457.862 1.604.001
Ukupni odlivi gotovine 2.538.347 1.465.994
Neto priliv (odliv) gotovine -80.485 138.007
Gotovina na početku obračunskog perioda 211.832 73.825
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 131.347 211.832

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCE-R-A]

P/S 0,8152
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0436
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,8788
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6179
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1854
Tržišna kapitalizacija 590.946
Prinos na aktivu (ROA) 2,43%
Prinos na kapital (ROE) 2,73%
Neto marža 11,85%
EBITDA marža 31,02%
Ukupan prihod 2.646.733