Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSCE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.628.187 1.654.045
Tekuća sredstva 1.708.712 1.397.597
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 211.832 73.825
Aktivna vremenska razgraničenja 1.439 1.039
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.336.899 3.051.642
Pasiva
Kapital 3.101.018 2.877.837
Osnovni kapital 1.969.820 1.969.820
Rezerve 500.044 497.620
Revalorizacione rezerve 37.956 37.956
Neraspoređeni dobitak 593.198 372.441
Rezervisanja 18.124 18.442
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 217.757 155.363
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.336.899 3.051.642
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 626.558 559.837
EBITDA 299.345 91.850
Amortizacija 33.431 36.432
EBIT 265.914 55.418
Rashodi kamata 17.935 1.547
Dobitak prije poreza 247.979 53.871
Porezi iz dobitka 24.798 5.387
Neto dobitak 223.181 48.484
Prosječan broj zaposlenih 32,00 30,00
Prihod po zaposlenom 19.579,94 18.661,23
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.541.968 1.704.310
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.129.211 1.487.257
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 412.757 217.053
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.033 3.894
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.033 3.894
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 60.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 336.783 230.280
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -276.783 -230.280
Ukupni prilivi gotovine 1.604.001 1.708.204
Ukupni odlivi gotovine 1.465.994 1.717.537
Neto priliv (odliv) gotovine 138.007 -9.333
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.825 83.158
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 211.832 73.825

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCE-R-A]

P/S 0,6288
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1133
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,7652
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5743
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1270
Tržišna kapitalizacija 393.964
Prinos na aktivu (ROA) 6,99%
Prinos na kapital (ROE) 7,47%
Neto marža 35,62%
EBITDA marža 47,78%
Ukupan prihod 2.053.767