Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSCE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.654.045 1.692.187
Tekuća sredstva 1.397.597 1.344.177
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 73.825 83.158
Aktivna vremenska razgraničenja 1.039 1.427
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.051.642 3.036.364
Pasiva
Kapital 2.877.837 2.829.353
Osnovni kapital 1.969.820 1.969.820
Rezerve 497.620 497.620
Revalorizacione rezerve 37.956 37.956
Neraspoređeni dobitak 372.441 323.957
Rezervisanja 18.442 14.423
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 155.363 192.588
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.051.642 3.036.364
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 559.837 557.027
EBITDA 91.850 107.020
Amortizacija 36.432 34.938
EBIT 55.418 72.082
Rashodi kamata 1.547 1.196
Dobitak prije poreza 53.871 70.886
Porezi iz dobitka 5.387 7.089
Neto dobitak 48.484 63.797
Prosječan broj zaposlenih 30,00 27,00
Prihod po zaposlenom 18.661,23 20.630,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.704.310 1.612.377
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.487.257 1.462.755
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 217.053 149.622
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.894 7.535
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 3.894 7.535
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 230.280 280.388
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -230.280 -180.388
Ukupni prilivi gotovine 1.708.204 1.719.912
Ukupni odlivi gotovine 1.717.537 1.743.143
Neto priliv (odliv) gotovine -9.333 -23.231
Gotovina na početku obračunskog perioda 83.158 106.389
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 73.825 83.158

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCE-R-A]

P/S 0,7037
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0246
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,1256
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4610
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1369
Tržišna kapitalizacija 393.964
Prinos na aktivu (ROA) 1,59%
Prinos na kapital (ROE) 1,70%
Neto marža 8,66%
EBITDA marža 16,41%
Ukupan prihod 1.747.679