Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 946.755 856.982
Tekuća sredstva 225.192 281.842
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 107.408 211.274
Kratkoročna razgraničenja 26.638 9.552
Bilansna aktiva 1.171.947 1.138.824
Pasiva
Kapital 1.148.790 1.100.743
Osnovni kapital 800.304 800.304
Rezerve 304.872 304.872
Revalorizacione rezerve 4.676 4.676
Neraspoređeni dobitak 48.047
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 23.157 38.081
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.171.947 1.138.824
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 453.385 478.454
EBITDA 58.034 2.515
Amortizacija 9.987 11.624
EBIT 48.047 -9.109
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 48.047 -9.109
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 48.047 -9.109
Prosječan broj zaposlenih 9,00 10,00
Prihod po zaposlenom 50.376,11 47.845,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 816.332 665.670
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 924.698 639.127
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -108.366 26.543
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.500 7.800
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 4.500 7.800
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 820.832 673.470
Ukupni odlivi gotovine 924.698 639.127
Neto priliv (odliv) gotovine -103.866 34.343
Gotovina na početku obračunskog perioda 211.274 176.931
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 107.408 211.274

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBL-R-A]

P/S 0,8826
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0600
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,3283
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4354
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3483
Tržišna kapitalizacija 400.152
Prinos na aktivu (ROA) 4,16%
Prinos na kapital (ROE) 4,27%
Neto marža 10,60%
EBITDA marža 12,80%
Ukupan prihod 593.044