Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 875.883 854.513
Tekuća sredstva 268.075 293.293
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 176.931 159.636
Kratkoročna razgraničenja 1.755 37.742
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.143.958 1.147.806
Pasiva
Kapital 1.109.852 1.109.634
Osnovni kapital 800.304 800.304
Rezerve 304.654 304.121
Revalorizacione rezerve 4.676 4.676
Neraspoređeni dobitak 218 533
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 34.106 38.172
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.143.958 1.147.806
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 590.986 695.601
EBITDA 12.855 30.863
Amortizacija 12.637 30.330
EBIT 218 533
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 218 533
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 218 533
Prosječan broj zaposlenih 15,00 16,00
Prihod po zaposlenom 39.399,07 43.475,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 823.859 1.036.168
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 766.760 931.502
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 57.099 104.666
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.180 2.127
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 44.984 7.882
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -39.804 -5.755
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 829.039 1.038.295
Ukupni odlivi gotovine 811.744 939.384
Neto priliv (odliv) gotovine 17.295 98.911
Gotovina na početku obračunskog perioda 159.636 60.725
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 176.931 159.636

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBL-R-A]

P/S 0,6771
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.835,5596
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3868
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3605
Tržišna kapitalizacija 400.152
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,02%
Neto marža 0,04%
EBITDA marža 2,18%
Ukupan prihod 687.000