Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 854.513 876.759
Tekuća sredstva 293.293 301.016
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 159.636 60.725
Aktivna vremenska razgraničenja 37.742 132.411
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.147.806 1.177.775
Pasiva
Kapital 1.109.634 1.109.101
Osnovni kapital 800.304 800.304
Rezerve 304.121 302.542
Revalorizacione rezerve 4.676 4.676
Neraspoređeni dobitak 533 1.579
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 38.172 68.674
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.147.806 1.177.775
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 695.601 766.677
EBITDA 30.863 36.651
Amortizacija 30.330 35.072
EBIT 533 1.579
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 533 1.579
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 533 1.579
Prosječan broj zaposlenih 16,00 20,00
Prihod po zaposlenom 43.475,06 38.333,85
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.036.168 989.433
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 931.502 1.020.253
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 104.666 -30.820
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.127 950
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 7.882 5.737
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.755 -4.787
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.038.295 990.383
Ukupni odlivi gotovine 939.384 1.025.990
Neto priliv (odliv) gotovine 98.911 -35.607
Gotovina na početku obračunskog perioda 60.725 96.332
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 159.636 60.725

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSBL-R-A]

P/S 0,5753
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 750,7542
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3865
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3606
Tržišna kapitalizacija 400.152
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Neto marža 0,08%
EBITDA marža 4,44%
Ukupan prihod 813.815