Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 6.539.649 6.539.649
Tekuća sredstva 595.897 658.635
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.227 11.687
Aktivna vremenska razgraničenja 655.350 655.350
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.790.896 7.853.634
Pasiva
Kapital 1.763.641 1.825.356
Osnovni kapital 7.166.126 7.166.126
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.451.687 3.208.003
Kratkoročne obaveze 2.575.568 2.820.275
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.790.896 7.853.634
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 44.638 120.538
EBITDA -59.433 -1.528.252
Amortizacija 129.118
EBIT -1.657.370
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 7,46 132,85
Prihod po zaposlenom 5.983,65 907,32
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda