Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.677.150 2.091.030
Tekuća sredstva 6.359.154 4.893.513
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 52.234 77.372
Aktivna vremenska razgraničenja 159.002 37.001
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.036.304 6.984.543
Pasiva
Kapital 2.955.648 2.324.248
Osnovni kapital 1.702.118 1.702.118
Rezerve 29.556
Revalorizacione rezerve 29.000 31.000
Neraspoređeni dobitak 1.194.974 931.448
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.080.656 4.660.295
Pasivna vremenska razgraničenja 156.822 31.625
Poslovna pasiva 9.036.304 6.984.543
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 7.219.980 5.392.867
EBITDA 999.512 1.250.099
Amortizacija 359.361 276.369
EBIT 640.151 973.730
Rashodi kamata 6.751 3.855
Dobitak prije poreza 633.400 969.875
Porezi iz dobitka 0 38.427
Neto dobitak 633.400 931.448
Prosječan broj zaposlenih 26,43 20,00
Prihod po zaposlenom 273.173,67 269.643,35
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.756.535 5.312.977
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.781.673 5.314.267
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -25.138 -1.290
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.756.535 5.312.977
Ukupni odlivi gotovine 6.781.673 5.314.267
Neto priliv (odliv) gotovine -25.138 -1.290
Gotovina na početku obračunskog perioda 77.372 78.662
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 52.234 77.372

Skraćeni finansijski pokazatelji [VRBS-R-A]

P/S 0,0189
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3721
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2150
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7365
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0461
Tržišna kapitalizacija 136.169
Prinos na aktivu (ROA) 7,91%
Prinos na kapital (ROE) 23,99%
Neto marža 8,77%
EBITDA marža 13,84%
Ukupan prihod 7.500.725