Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VRBS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.091.030 1.789.713
Tekuća sredstva 4.893.513 3.784.304
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 77.372 78.662
Aktivna vremenska razgraničenja 37.001
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.984.543 5.574.017
Pasiva
Kapital 2.324.248 1.394.800
Osnovni kapital 1.702.118 1.702.118
Rezerve
Revalorizacione rezerve 31.000 33.000
Neraspoređeni dobitak 931.448 710.838
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.660.295 4.179.217
Pasivna vremenska razgraničenja 31.625
Poslovna pasiva 6.984.543 5.574.017
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.392.867 4.264.085
EBITDA 1.250.099 878.763
Amortizacija 276.369 164.557
EBIT 973.730 714.206
Rashodi kamata 3.855 3.368
Dobitak prije poreza 969.875 710.838
Porezi iz dobitka 38.427 0
Neto dobitak 931.448 710.838
Prosječan broj zaposlenih 20,00 14,00
Prihod po zaposlenom 269.643,35 304.577,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.312.977 3.586.203
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.314.267 3.553.934
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.290 32.269
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.312.977 3.586.203
Ukupni odlivi gotovine 5.314.267 3.553.934
Neto priliv (odliv) gotovine -1.290 32.269
Gotovina na početku obračunskog perioda 78.662 46.393
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 77.372 78.662

Skraćeni finansijski pokazatelji [VRBS-R-A]

P/S 0,0252
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,5472
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,1462
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3655
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0586
Tržišna kapitalizacija 136.169
Prinos na aktivu (ROA) 14,83%
Prinos na kapital (ROE) 50,09%
Neto marža 17,27%
EBITDA marža 23,18%
Ukupan prihod 5.821.553