Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 24.823.112 24.823.112
Tekuća sredstva 1.484.029 1.200.758
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 112.859 2.341
Aktivna vremenska razgraničenja 4.716
Gubitak iznad visine kapitala 6.000.629 6.003.589
Poslovna aktiva 32.312.486 32.027.459
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 27.726.530 27.726.530
Rezerve
Revalorizacione rezerve 9.567.102 9.567.102
Neraspoređeni dobitak 2.960
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.459.073 1.459.073
Kratkoročne obaveze 30.618.948 30.543.921
Pasivna vremenska razgraničenja 234.465 24.465
Poslovna pasiva 32.312.486 32.027.459
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 1.632.619 449.454
EBITDA 3.659 -630
Amortizacija 0 0
EBIT 3.659 -630
Rashodi kamata 147 1.079
Dobitak prije poreza 3.512 -1.709
Porezi iz dobitka 552 0
Neto dobitak 2.960 -1.709
Prosječan broj zaposlenih 61,00 22,00
Prihod po zaposlenom 26.764,25 20.429,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda