Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VOBI-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 709.869 750.138
Tekuća sredstva 459.276 501.722
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 112.457 105.243
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.169.145 1.251.860
Pasiva
Kapital 652.438 863.800
Osnovni kapital 2.526.880 2.526.880
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 516.707 388.060
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.169.145 1.251.860
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 892.329 864.008
EBITDA -170.346 -229.134
Amortizacija 40.269 40.269
EBIT -210.615 -269.403
Rashodi kamata 747 889
Dobitak prije poreza -211.362 -270.292
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -211.362 -270.292
Prosječan broj zaposlenih 51,00 50,00
Prihod po zaposlenom 17.496,65 17.280,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.280.660 1.312.271
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.273.446 1.313.564
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.214 -1.293
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.280.660 1.312.271
Ukupni odlivi gotovine 1.273.446 1.313.564
Neto priliv (odliv) gotovine 7.214 -1.293
Gotovina na početku obračunskog perioda 105.243 106.536
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 112.457 105.243

Skraćeni finansijski pokazatelji [VOBI-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0836
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2582
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -17,46%
Prinos na kapital (ROE) -27,88%
Neto marža -23,69%
EBITDA marža -19,09%
Ukupan prihod 1.023.706