Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VOBI-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 684.301 709.869
Tekuća sredstva 442.017 459.276
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 120.565 112.457
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.126.318 1.169.145
Pasiva
Kapital 397.786 652.438
Osnovni kapital 2.526.880 2.526.880
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 728.532 516.707
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.126.318 1.169.145
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 868.612 892.329
EBITDA -202.028 -170.346
Amortizacija 40.269 40.269
EBIT -242.297 -210.615
Rashodi kamata 12.355 747
Dobitak prije poreza -254.652 -211.362
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -254.652 -211.362
Prosječan broj zaposlenih 50,00 51,00
Prihod po zaposlenom 17.372,24 17.496,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.254.984 1.280.660
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.246.876 1.273.446
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.108 7.214
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.254.984 1.280.660
Ukupni odlivi gotovine 1.246.876 1.273.446
Neto priliv (odliv) gotovine 8.108 7.214
Gotovina na početku obračunskog perioda 112.457 105.243
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 120.565 112.457

Skraćeni finansijski pokazatelji [VOBI-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1574
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -22,19%
Prinos na kapital (ROE) -48,49%
Neto marža -29,32%
EBITDA marža -23,26%
Ukupan prihod 1.104.332