Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 6.271.177 6.318.361
Tekuća sredstva 6.049 7.691
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.049 7.245
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.277.226 6.326.052
Pasiva
Kapital 6.256.990 6.299.969
Osnovni kapital 6.021.146 6.021.146
Rezerve
Revalorizacione rezerve 886.676 886.676
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 20.236 26.083
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.277.226 6.326.052
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 4.205 1.635
Amortizacija 47.184 47.184
EBIT -42.979 -45.549
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -42.979 -45.549
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42.979 -45.549
Prosječan broj zaposlenih 2,50 2,50
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 176.950 146.084
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 178.146 144.542
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.196 1.542
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 176.950 146.084
Ukupni odlivi gotovine 178.146 144.542
Neto priliv (odliv) gotovine -1.196 1.542
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.245 5.703
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.049 7.245

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0071
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -84,0570
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0392
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5774
Tržišna kapitalizacija 3.612.688
Prinos na aktivu (ROA) -0,68%
Prinos na kapital (ROE) -0,68%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 150.385