Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 70.731.429 72.528.459
Tekuća sredstva 2.395.139 3.026.744
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 15.500 133.149
Aktivna vremenska razgraničenja 168.605 484.450
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 73.126.568 75.555.203
Pasiva
Kapital 12.188.937 13.799.548
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 1.803.475 1.803.475
Rezervisanja 43.383.012 44.482.939
Dugoročne obaveze 4.168.653 7.111.941
Kratkoročne obaveze 13.385.966 10.160.775
Pasivna vremenska razgraničenja 1.107.686 792.609
Poslovna pasiva 73.126.568 75.555.203
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 8.125.965 8.621.055
EBITDA 1.221.644 2.219.344
Amortizacija 1.818.846 1.732.966
EBIT -597.202 486.378
Rashodi kamata 958.068 362.600
Dobitak prije poreza -1.555.270 123.778
Porezi iz dobitka 55.341 73.214
Neto dobitak -1.610.611 50.564
Prosječan broj zaposlenih 267,00 263,00
Prihod po zaposlenom 30.434,33 32.779,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.300.806 10.811.459
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.065.171 9.157.914
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.235.635 1.653.545
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.848 3.389
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 32.355 555.283
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -28.507 -551.894
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 629.245 1.047.098
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.954.022 2.103.196
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.324.777 -1.056.098
Ukupni prilivi gotovine 10.933.899 11.861.946
Ukupni odlivi gotovine 11.051.548 11.816.393
Neto priliv (odliv) gotovine -117.649 45.553
Gotovina na početku obračunskog perioda 133.149 87.596
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 15.500 133.149

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKBJ-R-A]

P/S 0,3695
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1609
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,8644
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2178
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2464
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) -2,17%
Prinos na kapital (ROE) -12,39%
Neto marža -19,82%
EBITDA marža 15,03%
Ukupan prihod 9.495.563