Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 72.528.459 73.396.808
Tekuća sredstva 3.040.112 2.728.856
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 133.149 87.596
Aktivna vremenska razgraničenja 484.450 289.040
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 75.568.571 76.125.664
Pasiva
Kapital 13.812.916 13.762.352
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 1.816.843 1.766.279
Rezervisanja 44.482.939 45.216.757
Dugoročne obaveze 7.111.941 9.749.777
Kratkoročne obaveze 10.160.775 7.396.778
Pasivna vremenska razgraničenja 792.609 790.937
Poslovna pasiva 75.568.571 76.125.664
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 8.621.055 8.742.781
EBITDA 2.219.344 2.267.472
Amortizacija 1.732.966 1.702.463
EBIT 486.378 565.009
Rashodi kamata 362.600 390.952
Dobitak prije poreza 123.778 174.057
Porezi iz dobitka 73.214 132.969
Neto dobitak 50.564 41.088
Prosječan broj zaposlenih 263,00 263,00
Prihod po zaposlenom 32.779,68 33.242,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.811.459 10.854.701
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.157.914 10.027.157
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.653.545 827.544
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.389 3.914
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 555.283 514.785
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -551.894 -510.871
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.047.098 5.102.700
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.103.196 5.443.859
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.056.098 -341.159
Ukupni prilivi gotovine 11.861.946 15.961.315
Ukupni odlivi gotovine 11.816.393 15.985.801
Neto priliv (odliv) gotovine 45.553 -24.486
Gotovina na početku obračunskog perioda 87.596 112.082
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 133.149 87.596

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKBJ-R-A]

P/S 0,3483
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0051
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 59,3855
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3800
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2174
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,37%
Neto marža 0,59%
EBITDA marža 25,74%
Ukupan prihod 10.464.342