Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VITA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VITA-R-A 2007   668.5160,0187 25.6.2008.23.6.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 33.178.969 32.631.887
Tekuća sredstva 14.154.865 14.474.733
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 395.718 29.900
Aktivna vremenska razgraničenja 1.054
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 47.333.834 47.106.620
Pasiva
Kapital 29.488.395 29.379.889
Osnovni kapital 36.393.871 36.393.871
Rezerve 156.866 156.866
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 108.506
Rezervisanja 40.396 121.738
Dugoročne obaveze 3.805.459 4.116.733
Kratkoročne obaveze 13.999.584 13.488.260
Pasivna vremenska razgraničenja 901
Poslovna pasiva 47.333.834 47.106.620
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 9.155.267 11.644.759
EBITDA 1.411.643 -682.179
Amortizacija 985.738 1.088.888
EBIT 425.905 -1.771.067
Rashodi kamata 317.399 636.470
Dobitak prije poreza 108.506 -2.407.537
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 108.506 -2.407.537
Prosječan broj zaposlenih 141,00 199,00
Prihod po zaposlenom 64.930,97 58.516,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.247.467 12.395.514
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.949.586 16.816.133
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -702.119 -4.420.619
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.650 14.609
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 789.790
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -764.140 14.609
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.850.015 9.860.544
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.017.938 5.442.688
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.832.077 4.417.856
Ukupni prilivi gotovine 25.123.132 22.270.667
Ukupni odlivi gotovine 24.757.314 22.258.821
Neto priliv (odliv) gotovine 365.818 11.846
Gotovina na početku obračunskog perioda 29.900 18.054
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 395.718 29.900

Skraćeni finansijski pokazatelji [VITA-R-A]

P/S 0,8706
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0030
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 73,4545
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8103
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2703
Tržišna kapitalizacija 7.970.258
Prinos na aktivu (ROA) 0,23%
Prinos na kapital (ROE) 0,37%
Neto marža 1,19%
EBITDA marža 15,42%
Ukupan prihod 10.891.782