Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VELE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 731.249 728.379
Tekuća sredstva 17.345 26.232
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 688 201
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 748.594 754.611
Pasiva
Kapital 523.393 520.149
Osnovni kapital 373.814 373.814
Rezerve
Revalorizacione rezerve 790.233 790.233
Neraspoređeni dobitak 3.244
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 54.948 73.880
Kratkoročne obaveze 170.253 160.582
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 748.594 754.611
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 15.373 -17.962
Amortizacija 9.116 8.313
EBIT 6.257 -26.275
Rashodi kamata 3.013 1.783
Dobitak prije poreza 3.244 -28.058
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 3.244 -28.058
Prosječan broj zaposlenih 1,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 60.586 31.793
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 41.167 111.994
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 19.419 -80.201
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 80.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.932
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -18.932 80.000
Ukupni prilivi gotovine 60.586 111.793
Ukupni odlivi gotovine 60.099 111.994
Neto priliv (odliv) gotovine 487 -201
Gotovina na početku obračunskog perioda 201 402
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 688 201

Skraćeni finansijski pokazatelji [VELE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0087
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 115,2324
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4001
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7142
Tržišna kapitalizacija 373.814
Prinos na aktivu (ROA) 0,43%
Prinos na kapital (ROE) 0,62%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 52.436