Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.991.522 2.078.154
Tekuća sredstva 1.981.520 1.943.552
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.915 37.695
Aktivna vremenska razgraničenja 24.109 10.927
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.973.042 4.021.706
Pasiva
Kapital 870.329 860.401
Osnovni kapital 728.900 728.900
Rezerve 8.531 8.531
Revalorizacione rezerve 441.709 461.887
Neraspoređeni dobitak 33.795 26.184
Rezervisanja 1.536.634 1.578.150
Dugoročne obaveze 1.213.192 1.336.010
Kratkoročne obaveze 352.887 247.145
Pasivna vremenska razgraničenja 33.413 21.992
Poslovna pasiva 3.973.042 4.021.706
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.663.351 1.681.350
EBITDA 170.674 190.023
Amortizacija 96.274 107.352
EBIT 74.400 82.671
Rashodi kamata 58.697 64.125
Dobitak prije poreza 15.703 18.546
Porezi iz dobitka 5.775 16.694
Neto dobitak 9.928 1.852
Prosječan broj zaposlenih 56,00 51,00
Prihod po zaposlenom 29.702,70 32.967,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.977.831 2.143.684
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.730.144 1.771.125
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 247.687 372.559
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.634 25.699
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.634 -25.699
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 50.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 265.833 365.648
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -265.833 -315.648
Ukupni prilivi gotovine 1.977.831 2.193.684
Ukupni odlivi gotovine 1.998.611 2.162.472
Neto priliv (odliv) gotovine -20.780 31.212
Gotovina na početku obračunskog perioda 37.695 6.483
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.915 37.695

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVS-R-A]

P/S 0,0657
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0136
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,0128
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1940
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1256
Tržišna kapitalizacija 109.335
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 1,15%
Neto marža 0,60%
EBITDA marža 10,26%
Ukupan prihod 1.760.106