Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.390.796 1.972.438
Tekuća sredstva 1.951.419 2.082.285
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.201 41.892
Kratkoročna razgraničenja 62.203 22.792
Bilansna aktiva 4.342.215 4.054.723
Pasiva
Kapital 872.673 871.267
Osnovni kapital 728.900 728.900
Rezerve 8.531 8.531
Revalorizacione rezerve 401.082 421.575
Neraspoređeni dobitak 21.899 21.072
Rezervisanja 1.939.582 1.500.404
Dugoročne obaveze 962.569 1.087.810
Kratkoročne obaveze 567.391 595.242
Kratkoročna razgraničenja 134.549 29.128
Bilansna pasiva 4.342.215 4.054.723
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.073.481 2.008.269
EBITDA 173.482 164.693
Amortizacija 96.910 93.042
EBIT 76.572 71.651
Rashodi kamata 55.154 59.717
Dobitak prije poreza 21.418 11.934
Porezi iz dobitka 20.012 10.996
Neto dobitak 1.406 938
Prosječan broj zaposlenih 55,00 56,00
Prihod po zaposlenom 37.699,65 35.861,95
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.830.957 2.470.017
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.690.280 2.128.055
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 140.677 341.962
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 489.493
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 488.983 71.393
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 510 -71.393
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 176.878 245.592
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -176.878 -245.592
Ukupni prilivi gotovine 3.320.450 2.470.017
Ukupni odlivi gotovine 3.356.141 2.445.040
Neto priliv (odliv) gotovine -35.691 24.977
Gotovina na početku obračunskog perioda 41.892 16.915
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.201 41.892

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVS-R-A]

P/S 0,0527
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 77,7632
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1972
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1253
Tržišna kapitalizacija 109.335
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,16%
Neto marža 0,07%
EBITDA marža 8,37%
Ukupan prihod 2.363.030