Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.972.438 1.991.522
Tekuća sredstva 2.082.285 1.981.520
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.892 16.915
Aktivna vremenska razgraničenja 22.792 24.109
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.054.723 3.973.042
Pasiva
Kapital 871.267 870.329
Osnovni kapital 728.900 728.900
Rezerve 8.531 8.531
Revalorizacione rezerve 421.575 441.709
Neraspoređeni dobitak 21.072 33.795
Rezervisanja 1.500.404 1.536.634
Dugoročne obaveze 1.087.810 1.213.192
Kratkoročne obaveze 595.242 352.887
Pasivna vremenska razgraničenja 29.128 33.413
Poslovna pasiva 4.054.723 3.973.042
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.008.269 1.663.351
EBITDA 164.693 170.674
Amortizacija 93.042 96.274
EBIT 71.651 74.400
Rashodi kamata 59.717 58.697
Dobitak prije poreza 11.934 15.703
Porezi iz dobitka 10.996 5.775
Neto dobitak 938 9.928
Prosječan broj zaposlenih 56,00 56,00
Prihod po zaposlenom 35.861,95 29.702,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.470.017 1.977.831
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.128.055 1.730.144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 341.962 247.687
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 71.393 2.634
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -71.393 -2.634
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 245.592 265.833
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -245.592 -265.833
Ukupni prilivi gotovine 2.470.017 1.977.831
Ukupni odlivi gotovine 2.445.040 1.998.611
Neto priliv (odliv) gotovine 24.977 -20.780
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.915 37.695
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41.892 16.915

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVS-R-A]

P/S 0,0544
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 116,5618
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1953
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1255
Tržišna kapitalizacija 109.335
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,11%
Neto marža 0,05%
EBITDA marža 8,20%
Ukupan prihod 2.100.171