Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.870.769 2.906.189
Tekuća sredstva 730.453 751.265
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 165.753 153.630
Aktivna vremenska razgraničenja 8.952 8.952
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.601.222 3.657.454
Pasiva
Kapital 3.250.560 3.249.081
Osnovni kapital 2.864.098 2.864.098
Rezerve 333.871 333.681
Revalorizacione rezerve 11.740 13.160
Neraspoređeni dobitak 40.851 38.142
Rezervisanja 224.450 260.097
Dugoročne obaveze 16.844 28.844
Kratkoročne obaveze 109.368 119.432
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.601.222 3.657.454
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 801.995 759.094
EBITDA 155.596 140.095
Amortizacija 134.921 136.282
EBIT 20.675 3.813
Rashodi kamata 17.775 3
Dobitak prije poreza 2.900 3.810
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.900 3.810
Prosječan broj zaposlenih 42,00 42,00
Prihod po zaposlenom 19.095,12 18.073,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.053.671 873.010
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.031.074 863.631
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.597 9.379
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.016 8.671
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.490 5.561
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.526 3.110
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.000 12.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -12.000 -12.000
Ukupni prilivi gotovine 1.060.687 881.681
Ukupni odlivi gotovine 1.048.564 881.192
Neto priliv (odliv) gotovine 12.123 489
Gotovina na početku obračunskog perioda 153.630 153.141
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 165.753 153.630

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0010
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1349
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,09%
Neto marža 0,36%
EBITDA marža 19,40%
Ukupan prihod 921.437