Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.118.178 4.641.638
Tekuća sredstva 2.331.343 2.237.986
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 423.200 266.575
Aktivna vremenska razgraničenja 95.944 95.944
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.449.521 6.879.624
Pasiva
Kapital 4.616.508 4.780.911
Osnovni kapital 3.018.918 3.018.918
Rezerve 764.780 764.780
Revalorizacione rezerve 213.234 465.481
Neraspoređeni dobitak 783.979 987.693
Rezervisanja 1.228.502 1.264.069
Dugoročne obaveze 92.795 177.456
Kratkoročne obaveze 511.716 657.188
Pasivna vremenska razgraničenja 95.943 95.943
Poslovna pasiva 6.449.521 6.879.624
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.797.700 2.497.036
EBITDA 438.509 144.734
Amortizacija 593.120 589.960
EBIT -154.611 -445.226
Rashodi kamata 9.792 10.735
Dobitak prije poreza -164.403 -455.961
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -164.403 -455.961
Prosječan broj zaposlenih 101,00 101,00
Prihod po zaposlenom 27.700,00 24.723,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.603.243 2.916.797
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.339.051 2.742.731
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 264.192 174.066
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 107.567 103.547
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -107.567 -103.547
Ukupni prilivi gotovine 3.603.243 2.916.797
Ukupni odlivi gotovine 3.446.618 2.846.278
Neto priliv (odliv) gotovine 156.625 70.519
Gotovina na početku obračunskog perioda 266.575 196.056
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 423.200 266.575

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPL-R-A]

P/S 0,9604
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0545
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -16,3430
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5292
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5820
Tržišna kapitalizacija 2.686.837
Prinos na aktivu (ROA) -2,47%
Prinos na kapital (ROE) -3,50%
Neto marža -5,88%
EBITDA marža 15,67%
Ukupan prihod 3.060.572