Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.449.599 7.183.350
Tekuća sredstva 1.143.324 977.287
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 253.984 73.937
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.592.923 8.160.637
Pasiva
Kapital 6.857.869 5.720.771
Osnovni kapital 1.196.304 1.196.304
Rezerve 6.603.414 5.555.768
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 89.452 149.473
Rezervisanja 110.814 334.215
Dugoročne obaveze 1.790.423 823.280
Kratkoročne obaveze 833.817 1.282.371
Pasivna vremenska razgraničenja 76.624 83.513
Poslovna pasiva 9.592.923 8.160.637
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.385.686 1.340.033
EBITDA 259.707 688.415
Amortizacija 142.226 174.366
EBIT 117.481 514.049
Rashodi kamata 113.146 432.067
Dobitak prije poreza 4.335 81.982
Porezi iz dobitka 0 34.299
Neto dobitak 4.335 47.683
Prosječan broj zaposlenih 45,00 41,00
Prihod po zaposlenom 30.793,02 32.683,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.764.851 1.592.479
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.230.432 1.465.240
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -465.581 127.239
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.830.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.184.372 101.018
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 645.628 -101.018
Ukupni prilivi gotovine 3.594.851 1.592.479
Ukupni odlivi gotovine 3.414.804 1.566.258
Neto priliv (odliv) gotovine 180.047 26.221
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.937 47.716
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 253.984 73.937

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDKZ-R-A]

P/S 0,0863
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0036
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 27,5964
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,7325
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0174
Tržišna kapitalizacija 119.630
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,07%
Neto marža 0,31%
EBITDA marža 18,74%
Ukupan prihod 1.651.369