Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 8.749.994 8.449.359
Tekuća sredstva 892.806 1.143.324
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 110.736 253.984
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 9.643.040 9.592.923
Pasiva
Kapital 6.869.599 6.857.869
Osnovni kapital 1.196.304 1.196.304
Rezerve
Revalorizacione rezerve 6.480.747 6.603.414
Neraspoređeni dobitak 134.396 89.452
Rezervisanja 103.910 110.814
Dugoročne obaveze 1.769.292 1.791.936
Kratkoročne obaveze 900.239 832.304
Kratkoročna razgraničenja 73.313 76.624
Bilansna pasiva 9.643.040 9.592.923
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.441.249 1.385.686
EBITDA 304.432 259.707
Amortizacija 176.240 142.226
EBIT 128.192 117.481
Rashodi kamata 116.462 113.146
Dobitak prije poreza 11.730 4.335
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 11.730 4.335
Prosječan broj zaposlenih 44,00 45,00
Prihod po zaposlenom 32.755,66 30.793,02
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.174.971 1.764.851
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.117.237 2.230.432
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 57.734 -465.581
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 70.000 1.830.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 270.982 1.184.372
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -200.982 645.628
Ukupni prilivi gotovine 2.244.971 3.594.851
Ukupni odlivi gotovine 2.388.219 3.414.804
Neto priliv (odliv) gotovine -143.248 180.047
Gotovina na početku obračunskog perioda 253.984 73.937
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 110.736 253.984

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDKZ-R-A]

P/S 0,0830
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0098
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,1987
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,7424
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0174
Tržišna kapitalizacija 119.630
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,17%
Neto marža 0,81%
EBITDA marža 21,12%
Ukupan prihod 1.879.519