Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 17.851.367 17.932.748
Tekuća sredstva 1.631.464 1.744.347
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 238.515 279.557
Aktivna vremenska razgraničenja 30.981 36.520
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.482.831 19.677.095
Pasiva
Kapital 15.119.520 15.010.220
Osnovni kapital 4.668.094 4.668.094
Rezerve 422.396 418.350
Revalorizacione rezerve 8.961.305 8.956.452
Neraspoređeni dobitak 1.067.725 967.324
Rezervisanja 3.626.900 3.808.113
Dugoročne obaveze 75.215 150.397
Kratkoročne obaveze 661.196 708.365
Pasivna vremenska razgraničenja 26.553 32.650
Poslovna pasiva 19.482.831 19.677.095
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 3.934.905 3.929.806
EBITDA 509.139 510.248
Amortizacija 648.778 573.236
EBIT -139.639 -62.988
Rashodi kamata 8.103 15.768
Dobitak prije poreza -147.742 -78.756
Porezi iz dobitka 1.120 33.329
Neto dobitak -148.862 -112.085
Prosječan broj zaposlenih 85,08 87,42
Prihod po zaposlenom 46.249,47 44.953,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.497.322 4.617.871
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.084.739 4.011.117
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 412.583 606.754
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 641 4.140
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 454.266 510.210
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -453.625 -506.070
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.497.963 4.622.011
Ukupni odlivi gotovine 4.539.005 4.521.327
Neto priliv (odliv) gotovine -41.042 100.684
Gotovina na početku obračunskog perioda 279.557 178.873
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 238.515 279.557

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0319
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2389
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,76%
Prinos na kapital (ROE) -0,99%
Neto marža -3,78%
EBITDA marža 12,94%
Ukupan prihod 4.313.108