Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 17.445.781 17.851.367
Tekuća sredstva 1.798.775 1.631.464
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 580.139 238.515
Aktivna vremenska razgraničenja 76.516 30.981
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.244.556 19.482.831
Pasiva
Kapital 15.074.931 15.119.520
Osnovni kapital 4.668.094 4.668.094
Rezerve 426.781 422.396
Revalorizacione rezerve 8.722.519 8.961.305
Neraspoređeni dobitak 1.257.537 1.067.725
Rezervisanja 3.445.624 3.626.900
Dugoročne obaveze 75.215
Kratkoročne obaveze 724.001 661.196
Pasivna vremenska razgraničenja 109.980 26.553
Poslovna pasiva 19.244.556 19.482.831
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.887.393 3.934.905
EBITDA 614.573 509.139
Amortizacija 628.844 648.778
EBIT -14.271 -139.639
Rashodi kamata 4.563 8.103
Dobitak prije poreza -18.834 -147.742
Porezi iz dobitka 21.977 1.120
Neto dobitak -40.811 -148.862
Prosječan broj zaposlenih 90,00 85,08
Prihod po zaposlenom 43.193,26 46.249,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.673.102 4.497.322
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.098.808 4.084.739
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 574.294 412.583
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 641
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 232.670 454.266
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -232.670 -453.625
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.673.102 4.497.963
Ukupni odlivi gotovine 4.331.478 4.539.005
Neto priliv (odliv) gotovine 341.624 -41.042
Gotovina na početku obračunskog perioda 238.515 279.557
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 580.139 238.515

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0087
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2294
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,21%
Prinos na kapital (ROE) -0,27%
Neto marža -1,05%
EBITDA marža 15,81%
Ukupan prihod 4.371.331