Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDCL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 478.927 519.556
Tekuća sredstva 583.654 612.769
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 114.682 93.321
Aktivna vremenska razgraničenja 211.901 226.667
Gubitak iznad visine kapitala 978.152 989.361
Poslovna aktiva 2.040.733 2.121.686
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 309.160 309.160
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.209 115.624
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.865.345 1.972.961
Kratkoročne obaveze 175.388 148.725
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.040.733 2.121.686
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 765.281 712.289
EBITDA 82.844 201.249
Amortizacija 48.809 48.652
EBIT 34.035 152.597
Rashodi kamata 14.766 16.948
Dobitak prije poreza 19.269 135.649
Porezi iz dobitka 8.060 20.025
Neto dobitak 11.209 115.624
Prosječan broj zaposlenih 12,00 12,00
Prihod po zaposlenom 63.773,42 59.357,42
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 898.238 884.016
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 714.065 689.917
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 184.173 194.099
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.997
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -6.997 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 155.815 152.992
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -155.815 -152.992
Ukupni prilivi gotovine 898.238 884.016
Ukupni odlivi gotovine 876.877 842.909
Neto priliv (odliv) gotovine 21.361 41.107
Gotovina na početku obračunskog perioda 93.321 52.214
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 114.682 93.321

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDCL-R-A]

P/S 0,0404
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0363
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7581
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 30.916
Prinos na aktivu (ROA) 0,54%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 1,46%
EBITDA marža 10,83%
Ukupan prihod 793.206