Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDCL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 444.136 478.927
Tekuća sredstva 569.978 583.654
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 138.290 114.682
Aktivna vremenska razgraničenja 197.135 211.901
Gubitak iznad visine kapitala 916.379 978.152
Poslovna aktiva 1.930.493 2.040.733
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 309.160 309.160
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 61.773 11.209
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.757.728 1.865.345
Kratkoročne obaveze 172.765 175.388
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.930.493 2.040.733
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 779.648 765.281
EBITDA 124.538 82.844
Amortizacija 35.590 48.809
EBIT 88.948 34.035
Rashodi kamata 14.766 14.766
Dobitak prije poreza 74.182 19.269
Porezi iz dobitka 12.409 8.060
Neto dobitak 61.773 11.209
Prosječan broj zaposlenih 11,00 12,00
Prihod po zaposlenom 70.877,09 63.773,42
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 946.037 898.238
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 752.480 714.065
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 193.557 184.173
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 936 6.997
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -936 -6.997
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 169.013 155.815
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -169.013 -155.815
Ukupni prilivi gotovine 946.037 898.238
Ukupni odlivi gotovine 922.429 876.877
Neto priliv (odliv) gotovine 23.608 21.361
Gotovina na početku obračunskog perioda 114.682 93.321
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 138.290 114.682

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDCL-R-A]

P/S 0,0397
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1998
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5005
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 30.916
Prinos na aktivu (ROA) 3,11%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 7,92%
EBITDA marža 15,97%
Ukupan prihod 810.970