Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 94.340.368 94.703.783
Tekuća sredstva 5.442.507 5.811.766
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 706.528 729.740
Kratkoročna razgraničenja 6.577 8.195
Bilansna aktiva 99.782.875 100.515.549
Pasiva
Kapital 84.728.044 84.778.529
Osnovni kapital 35.655.181 35.655.181
Rezerve 11.779.891 11.779.891
Revalorizacione rezerve 31.931.327 32.245.059
Neraspoređeni dobitak 5.082.894 4.819.647
Rezervisanja 327.292 316.605
Dugoročne obaveze 1.367.196 2.915.478
Kratkoročne obaveze 6.932.411 5.946.813
Kratkoročna razgraničenja 4.768 5.732
Bilansna pasiva 99.782.875 100.515.549
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 16.997.965 17.941.687
EBITDA 3.549.452 4.407.473
Amortizacija 3.154.659 3.216.065
EBIT 394.793 1.191.408
Rashodi kamata 82.098 132.115
Dobitak prije poreza 312.695 1.059.293
Porezi iz dobitka 65.863 99.769
Neto dobitak 246.832 959.524
Prosječan broj zaposlenih 363,00 346,00
Prihod po zaposlenom 46.826,35 51.854,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.434.812 21.581.718
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.486.112 18.642.055
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.948.700 2.939.663
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 46.735 420.619
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.304.799 2.361.123
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.258.064 -1.940.504
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.213.910 2.163.187
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.713.910 -2.163.187
Ukupni prilivi gotovine 22.981.547 22.002.337
Ukupni odlivi gotovine 23.004.821 23.166.365
Neto priliv (odliv) gotovine -23.274 -1.164.028
Gotovina na početku obračunskog perioda 729.740 1.893.692
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 195 113
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 133 37
Gotovina na kraju obračunskog perioda 706.528 729.740

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDBL-R-A]

P/S 0,2098
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0069
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,4451
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3763
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0421
Tržišna kapitalizacija 3.565.518
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,29%
Neto marža 1,45%
EBITDA marža 20,88%
Ukupan prihod 20.020.834