Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 95.192.893 94.248.079
Tekuća sredstva 8.586.601 6.753.794
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.893.692 1.177.555
Aktivna vremenska razgraničenja 4.983 9.863
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 103.779.494 101.001.873
Pasiva
Kapital 84.362.582 80.259.979
Osnovni kapital 35.655.181 35.655.181
Rezerve 11.779.891 11.779.891
Revalorizacione rezerve 32.307.755 28.497.242
Neraspoređeni dobitak 4.341.004 4.048.914
Rezervisanja 7.067.754 8.108.148
Dugoročne obaveze 5.838.223 7.404.173
Kratkoročne obaveze 6.510.935 5.229.573
Pasivna vremenska razgraničenja 5.767 5.767
Poslovna pasiva 103.779.494 101.001.873
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 17.454.705 16.668.982
EBITDA 3.705.876 3.234.351
Amortizacija 3.258.318 2.956.053
EBIT 447.558 278.298
Rashodi kamata 106.846 79.955
Dobitak prije poreza 340.712 198.343
Porezi iz dobitka 91.078 0
Neto dobitak 249.634 198.343
Prosječan broj zaposlenih 348,00 359,00
Prihod po zaposlenom 50.157,20 46.431,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.309.278 20.919.165
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.377.847 18.144.108
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.931.431 2.775.057
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.790.739
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.113.438 2.002.987
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.113.438 -212.248
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.601.768 2.859.963
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.101.768 -2.859.963
Ukupni prilivi gotovine 21.809.278 22.709.904
Ukupni odlivi gotovine 21.093.053 23.007.058
Neto priliv (odliv) gotovine 716.225 -297.154
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.177.555 1.474.696
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 55 70
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 143 57
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.893.692 1.177.555

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDBL-R-A]

P/S 0,2043
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0070
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,2830
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3661
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0423
Tržišna kapitalizacija 3.565.518
Prinos na aktivu (ROA) 0,24%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža 1,43%
EBITDA marža 21,23%
Ukupan prihod 20.497.786