Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 94.703.783 95.192.893
Tekuća sredstva 5.811.766 8.586.601
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 729.740 1.893.692
Aktivna vremenska razgraničenja 8.195 4.983
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 100.515.549 103.779.494
Pasiva
Kapital 84.778.529 84.362.582
Osnovni kapital 35.655.181 35.655.181
Rezerve 11.779.891 11.779.891
Revalorizacione rezerve 32.245.059 32.307.755
Neraspoređeni dobitak 4.819.647 4.341.004
Rezervisanja 6.874.729 7.067.754
Dugoročne obaveze 2.915.478 5.838.223
Kratkoročne obaveze 5.946.813 6.510.935
Pasivna vremenska razgraničenja 5.732 5.767
Poslovna pasiva 100.515.549 103.779.494
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 17.941.687 17.454.705
EBITDA 4.407.473 3.705.876
Amortizacija 3.216.065 3.258.318
EBIT 1.191.408 447.558
Rashodi kamata 132.115 106.846
Dobitak prije poreza 1.059.293 340.712
Porezi iz dobitka 99.769 91.078
Neto dobitak 959.524 249.634
Prosječan broj zaposlenih 346,00 348,00
Prihod po zaposlenom 51.854,59 50.157,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.581.718 20.309.278
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.642.055 17.377.847
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.939.663 2.931.431
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 420.619
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.361.123 1.113.438
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.940.504 -1.113.438
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.163.187 2.601.768
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.163.187 -1.101.768
Ukupni prilivi gotovine 22.002.337 21.809.278
Ukupni odlivi gotovine 23.166.365 21.093.053
Neto priliv (odliv) gotovine -1.164.028 716.225
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.893.692 1.177.555
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 113 55
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 37 143
Gotovina na kraju obračunskog perioda 729.740 1.893.692

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDBL-R-A]

P/S 0,1987
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0269
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,7159
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3777
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0421
Tržišna kapitalizacija 3.565.518
Prinos na aktivu (ROA) 0,94%
Prinos na kapital (ROE) 1,13%
Neto marža 5,35%
EBITDA marža 24,57%
Ukupan prihod 19.503.689