Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 513.124 523.920
Tekuća sredstva 358.553 352.472
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.279 1.063
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 871.677 876.392
Pasiva
Kapital 648.655 665.191
Osnovni kapital 1.721.138 1.721.138
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 223.022 211.201
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 871.677 876.392
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.722 -56.656
Amortizacija 10.796 12.534
EBIT -16.518 -69.190
Rashodi kamata 18 576
Dobitak prije poreza -16.536 -69.766
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -16.536 -69.766
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 468 12.866
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 252 11.027
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 216 1.839
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.760
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -2.760
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 468 12.866
Ukupni odlivi gotovine 252 13.787
Neto priliv (odliv) gotovine 216 -921
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.063 1.984
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.279 1.063

Skraćeni finansijski pokazatelji [UTAS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0077
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -665,3628
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3019
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 16,9619
Tržišna kapitalizacija 11.002.440
Prinos na aktivu (ROA) -1,89%
Prinos na kapital (ROE) -2,52%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.500