Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USLD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 178.947 179.499
Tekuća sredstva 337.552 337.552
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 516.499 517.051
Pasiva
Kapital 261.257 262.269
Osnovni kapital 1.698.682 1.698.682
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 255.242 254.782
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 516.499 517.051
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -460 -460
Amortizacija 552 552
EBIT -1.012 -1.012
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.012 -1.012
Porezi iz dobitka 0 -180
Neto dobitak -1.012 -832
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [USLD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -135,9617
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1538
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5267
Tržišna kapitalizacija 137.593
Prinos na aktivu (ROA) -0,20%
Prinos na kapital (ROE) -0,39%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod