Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USBS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.146.278 1.192.001
Tekuća sredstva 883.609 1.220.548
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 39.104 73.556
Aktivna vremenska razgraničenja 319
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.029.887 2.412.549
Pasiva
Kapital 1.830.324 2.205.319
Osnovni kapital 1.891.351 1.891.351
Rezerve 313.968 579.669
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 102.245
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 199.563 207.230
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.029.887 2.412.549
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.651.774 1.646.071
EBITDA -296.684 -274.087
Amortizacija 78.121 93.859
EBIT -374.805 -367.946
Rashodi kamata 190 0
Dobitak prije poreza -374.995 -367.946
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -374.995 -367.946
Prosječan broj zaposlenih 19,00 17,33
Prihod po zaposlenom 86.935,47 94.983,90
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.027.853 1.785.234
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.060.505 1.902.262
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -32.652 -117.028
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 33.277 112.059
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 35.077 14.484
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.800 97.575
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.061.130 1.897.293
Ukupni odlivi gotovine 2.095.582 1.916.746
Neto priliv (odliv) gotovine -34.452 -19.453
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.556 93.009
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 39.104 73.556

Skraćeni finansijski pokazatelji [USBS-R-A]

P/S 0,4019
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1983
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,7703
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9677
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3627
Tržišna kapitalizacija 663.864
Prinos na aktivu (ROA) -16,88%
Prinos na kapital (ROE) -18,58%
Neto marža -22,70%
EBITDA marža -17,96%
Ukupan prihod 1.651.385