Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 5.209.924 5.672.369
Tekuća sredstva 2.123.430 1.887.472
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 234.789 9.248
Aktivna vremenska razgraničenja 9.645
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.333.354 7.559.841
Pasiva
Kapital 3.272.019 4.188.976
Osnovni kapital 104.000 209.550
Rezerve
Revalorizacione rezerve 547.062 2.571.287
Neraspoređeni dobitak 2.620.957 1.408.139
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.117.712 1.589.181
Kratkoročne obaveze 1.943.623 1.781.684
Pasivna vremenska razgraničenja 422.157 519.302
Poslovna pasiva 7.333.354 7.559.841
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.495.152 1.220.209
EBITDA 1.739.623 404.208
Amortizacija 126.456 145.865
EBIT 1.613.167 258.343
Rashodi kamata 154.391 7.222
Dobitak prije poreza 1.458.776 251.121
Porezi iz dobitka 170.654 16.664
Neto dobitak 1.288.122 234.457
Prosječan broj zaposlenih 17,40 18,25
Prihod po zaposlenom 143.399,54 66.860,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.508.886 1.235.442
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.297.975 1.202.686
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 210.911 32.756
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.630
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 14.630 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 34.450
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -34.450
Ukupni prilivi gotovine 1.523.516 1.235.442
Ukupni odlivi gotovine 1.297.975 1.237.136
Neto priliv (odliv) gotovine 225.541 -1.694
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.248 10.942
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 234.789 9.248