Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNVZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.033.919 1.054.616
Tekuća sredstva 20.676 13.446
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.676
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.054.595 1.068.062
Pasiva
Kapital 111.150 217.290
Osnovni kapital 2.525.381 2.525.381
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 908.957 825.376
Kratkoročne obaveze 34.488 25.396
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.054.595 1.068.062
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -82.782 -8.332
Amortizacija 20.697 4.308
EBIT -103.479 -12.640
Rashodi kamata 2.661 75.212
Dobitak prije poreza -106.140 -87.852
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -106.140 -87.852
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 71.885 37.373
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.561 102.632
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.676 -65.259
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 71.885 37.373
Ukupni odlivi gotovine 74.561 102.632
Neto priliv (odliv) gotovine -2.676 -65.259
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.676 67.935
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.676

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNVZ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0420
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0707
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0440
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0224
Tržišna kapitalizacija 113.642
Prinos na aktivu (ROA) -10,00%
Prinos na kapital (ROE) -64,63%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 16.106