Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 116.508 127.805
Tekuća sredstva 634.306 405.831
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.615 14.961
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 750.814 533.636
Pasiva
Kapital 692.392 501.973
Osnovni kapital 1.008.119 1.008.119
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 685.639 495.220
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 58.422 31.663
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 750.814 533.636
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 222.937 57.444
Amortizacija 11.297 11.277
EBIT 211.640 46.167
Rashodi kamata 0 75
Dobitak prije poreza 211.640 46.092
Porezi iz dobitka 21.221 4.647
Neto dobitak 190.419 41.445
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 242.951 72.491
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.297 70.046
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 215.654 2.445
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 214.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -214.000 10.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 242.951 82.491
Ukupni odlivi gotovine 241.297 70.046
Neto priliv (odliv) gotovine 1.654 12.445
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.961 2.516
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.615 14.961

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1925
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2597
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7001
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0714
Tržišna kapitalizacija 49.448
Prinos na aktivu (ROA) 29,65%
Prinos na kapital (ROE) 31,89%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 246.343