Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 127.805 139.082
Tekuća sredstva 405.831 406.776
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.961 2.516
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 533.636 545.858
Pasiva
Kapital 502.011 460.528
Osnovni kapital 1.008.119 1.008.119
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 495.258 453.775
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.625 85.330
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 533.636 545.858
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 57.444 495.032
Amortizacija 11.277 11.277
EBIT 46.167 483.755
Rashodi kamata 75 0
Dobitak prije poreza 46.092 483.755
Porezi iz dobitka 4.609 48.376
Neto dobitak 41.483 435.379
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 72.491 542.880
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 70.046 52.470
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.445 490.410
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 400.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 10.000 -400.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -90.000
Ukupni prilivi gotovine 82.491 542.880
Ukupni odlivi gotovine 70.046 542.470
Neto priliv (odliv) gotovine 12.445 410
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.516 2.106
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.961 2.516

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0419
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,1920
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5076
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0985
Tržišna kapitalizacija 49.448
Prinos na aktivu (ROA) 7,69%
Prinos na kapital (ROE) 8,62%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 69.101