Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 139.082 150.359
Tekuća sredstva 406.776 2.975
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.516 2.106
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 545.858 153.334
Pasiva
Kapital 460.528 25.149
Osnovni kapital 1.008.119 1.008.119
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 453.775 18.396
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 85.330 128.185
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 545.858 153.334
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 495.032 19.717
Amortizacija 11.277 0
EBIT 483.755 19.717
Rashodi kamata 0 91
Dobitak prije poreza 483.755 19.626
Porezi iz dobitka 48.376 1.963
Neto dobitak 435.379 17.663
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 542.880 20.346
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 52.470 1.099
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 490.410 19.247
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 400.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -400.000 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 93.100
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.000 110.819
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -90.000 -17.719
Ukupni prilivi gotovine 542.880 113.446
Ukupni odlivi gotovine 542.470 111.918
Neto priliv (odliv) gotovine 410 1.528
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.106 578
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.516 2.106

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4402
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,1136
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4657
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1074
Tržišna kapitalizacija 49.448
Prinos na aktivu (ROA) 124,54%
Prinos na kapital (ROE) 179,29%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 546.473