Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 654.998 670.612
Tekuća sredstva 149.335 42.988
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 131.134 13.200
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 38.580 38.580
Poslovna aktiva 842.913 752.180
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 56.208 88.228
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 786.705 663.952
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 842.913 752.180
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -31.996 -6.002
Amortizacija 0 0
EBIT -31.996 -6.002
Rashodi kamata 24 20
Dobitak prije poreza -32.020 -6.022
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -32.020 -6.022
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 280.828 21.585
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 162.894 8.385
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 117.934 13.200
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 280.828 21.585
Ukupni odlivi gotovine 162.894 8.385
Neto priliv (odliv) gotovine 117.934 13.200
Gotovina na početku obračunskog perioda 13.200
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 131.134 13.200

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNIN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0410
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -4,01%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod