Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNFC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 143.949.858 145.509.856
Tekuća sredstva 19.802.015 27.533.010
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.450 46.737
Aktivna vremenska razgraničenja 33.471 33.394
Gubitak iznad visine kapitala 164.522.694 155.090.769
Poslovna aktiva 328.274.567 328.133.635
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 26.526.872 26.526.872
Rezerve 2.917.522 2.917.522
Revalorizacione rezerve 764.788 764.788
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.528.319 1.528.319
Dugoročne obaveze 317.358.379 317.358.379
Kratkoročne obaveze 9.387.869 9.246.937
Pasivna vremenska razgraničenja 3.710 2.204
Poslovna pasiva 328.274.567 328.133.635
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 225.216 4.675
EBITDA -989.294 -450.691
Amortizacija 1.211.954 1.277.736
EBIT -2.201.248 -1.728.427
Rashodi kamata 1.975 326
Dobitak prije poreza -2.203.223 -1.728.753
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.203.223 -1.728.753
Prosječan broj zaposlenih 1,00 18,00
Prihod po zaposlenom 225.216,00 259,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 628.109 451.889
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 668.396 405.232
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -40.287 46.657
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 628.109 451.889
Ukupni odlivi gotovine 668.396 405.232
Neto priliv (odliv) gotovine -40.287 46.657
Gotovina na početku obračunskog perioda 46.737 80
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.450 46.737

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNFC-R-A]

P/S 69,4926
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0831
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,1036
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 15.650.854
Prinos na aktivu (ROA) -0,67%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -978,27%
EBITDA marža -439,26%
Ukupan prihod