Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UNFC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 145.509.856 147.165.059
Tekuća sredstva 27.533.010 27.523.991
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.737 80
Aktivna vremenska razgraničenja 33.394
Gubitak iznad visine kapitala 155.090.769 153.362.016
Poslovna aktiva 328.133.635 328.051.066
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 26.526.872 26.526.872
Rezerve 2.917.522 2.917.522
Revalorizacione rezerve 764.788 764.788
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.528.319 1.528.319
Dugoročne obaveze 317.358.379 317.358.379
Kratkoročne obaveze 9.246.937 9.164.368
Pasivna vremenska razgraničenja 2.204 3.022
Poslovna pasiva 328.133.635 328.051.066
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 4.675 0
EBITDA -450.691 -11.717
Amortizacija 1.277.736 0
EBIT -1.728.427 -11.717
Rashodi kamata 326 0
Dobitak prije poreza -1.728.753 -11.717
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.728.753 -11.717
Prosječan broj zaposlenih 18,00 25,00
Prihod po zaposlenom 259,72 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 451.889
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 405.232
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 46.657 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 451.889
Ukupni odlivi gotovine 405.232
Neto priliv (odliv) gotovine 46.657 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 80 80
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.737 80

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNFC-R-A]

P/S 3.347,7764
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0652
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,0533
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 15.650.854
Prinos na aktivu (ROA) -0,53%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -36.978,67%
EBITDA marža -9.640,45%
Ukupan prihod 344.833