Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UMGA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 890.777 897.277
Tekuća sredstva 538.273 542.580
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 51 55
Aktivna vremenska razgraničenja 1.915 1.915
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.429.050 1.439.857
Pasiva
Kapital 74.242 105.813
Osnovni kapital 392.296 392.296
Rezerve 1.118 1.118
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 26.000 26.000
Kratkoročne obaveze 1.328.808 1.308.044
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.429.050 1.439.857
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 6.861 11.391
EBITDA -20.831 -15.039
Amortizacija 6.500 7.091
EBIT -27.331 -22.130
Rashodi kamata 704 1.488
Dobitak prije poreza -28.035 -23.618
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -28.035 -23.618
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 2.287,00 3.797,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.685 3.855
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.889 13.424
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -7.204 -9.569
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.200 9.572
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.200 9.572
Ukupni prilivi gotovine 19.885 13.427
Ukupni odlivi gotovine 19.889 13.424
Neto priliv (odliv) gotovine -4 3
Gotovina na početku obračunskog perioda 55 52
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 51 55

Skraćeni finansijski pokazatelji [UMGA-R-A]

P/S 5,1460
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0715
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2594
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1892
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4756
Tržišna kapitalizacija 35.307
Prinos na aktivu (ROA) -1,95%
Prinos na kapital (ROE) -31,14%
Neto marža -408,61%
EBITDA marža -303,61%
Ukupan prihod 8.210