Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UKRD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 100.343 106.002
Tekuća sredstva 26.184 28.215
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.029 25.377
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 126.527 134.217
Pasiva
Kapital 71.876 70.268
Osnovni kapital 229.805 229.805
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.608
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 54.651 63.949
Pasivna vremenska razgraničenja 400
Poslovna pasiva 126.527 134.217
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 8.125 11.693
EBITDA 11.176 -17.445
Amortizacija 7.951 7.647
EBIT 3.225 -25.092
Rashodi kamata 1.438 68
Dobitak prije poreza 1.787 -25.160
Porezi iz dobitka 179 0
Neto dobitak 1.608 -25.160
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 8.125,00 11.693,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.493 23.475
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 37.053 13.392
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -30.560 10.083
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 25.250 14.050
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.038 5.198
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.212 8.852
Ukupni prilivi gotovine 31.743 37.525
Ukupni odlivi gotovine 52.091 18.590
Neto priliv (odliv) gotovine -20.348 18.935
Gotovina na početku obračunskog perioda 25.377 6.442
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.029 25.377

Skraćeni finansijski pokazatelji [UKRD-R-A]

P/S 5,0911
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0070
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 25,7244
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3128
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5755
Tržišna kapitalizacija 41.365
Prinos na aktivu (ROA) 1,23%
Prinos na kapital (ROE) 2,26%
Neto marža 19,79%
EBITDA marža 137,55%
Ukupan prihod 32.893