Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UGST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 431.293 456.632
Tekuća sredstva 7.729 13.866
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 120 112
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 439.022 470.498
Pasiva
Kapital 184.927 237.920
Osnovni kapital 781.158 781.158
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 254.095 232.578
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 439.022 470.498
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 26.296 72.276
EBITDA -26.901 -11.936
Amortizacija 25.340 26.249
EBIT -52.241 -38.185
Rashodi kamata 752 8.109
Dobitak prije poreza -52.993 -46.294
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -52.993 -46.294
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 5.259,20 12.046,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 55.795 87.108
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 55.787 153.482
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8 -66.374
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 66.486
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 66.486
Ukupni prilivi gotovine 55.795 153.594
Ukupni odlivi gotovine 55.787 153.482
Neto priliv (odliv) gotovine 8 112
Gotovina na početku obračunskog perioda 112
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 120 112

Skraćeni finansijski pokazatelji [UGST-R-A]

P/S 1,8715
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0678
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,9287
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2367
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2661
Tržišna kapitalizacija 49.213
Prinos na aktivu (ROA) -11,65%
Prinos na kapital (ROE) -25,06%
Neto marža -201,52%
EBITDA marža -102,30%
Ukupan prihod 49.523