Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TSPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.069.837 1.127.434
Tekuća sredstva 757.836 794.057
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.110 41.500
Aktivna vremenska razgraničenja 994 994
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.827.673 1.921.491
Pasiva
Kapital 210.055 276.423
Osnovni kapital 1.237.903 1.237.903
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.060.118 1.060.118
Neraspoređeni dobitak 381.504
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.617.618 1.645.068
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.827.673 1.921.491
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 13.020 439.655
Amortizacija 57.596 57.710
EBIT -44.576 381.945
Rashodi kamata 21.792 441
Dobitak prije poreza -66.368 381.504
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -66.368 381.504
Prosječan broj zaposlenih 2,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.744 40.542
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 98.134 40.542
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -39.390 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 58.744 40.542
Ukupni odlivi gotovine 98.134 40.542
Neto priliv (odliv) gotovine -39.390 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 41.500 41.500
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.110 41.500

Skraćeni finansijski pokazatelji [TSPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0536
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,4608
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1697
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 2,3573
Tržišna kapitalizacija 495.161
Prinos na aktivu (ROA) -3,54%
Prinos na kapital (ROE) -27,29%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 61.792