Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.712.744 2.356.000
Tekuća sredstva 1.889.290 1.710.596
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 104.994 543.402
Aktivna vremenska razgraničenja 74.390 159.249
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.602.034 4.066.596
Pasiva
Kapital 4.629.873 3.429.234
Osnovni kapital 3.026.603 3.026.603
Rezerve 287.993 286.189
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.315.277 116.442
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 972.161 637.362
Pasivna vremenska razgraničenja 73.975 149.140
Poslovna pasiva 5.602.034 4.066.596
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.792.753 5.159.652
EBITDA 1.433.080 133.342
Amortizacija 93.704 89.936
EBIT 1.339.376 43.406
Rashodi kamata 67 1.773
Dobitak prije poreza 1.339.309 41.633
Porezi iz dobitka 138.671 5.583
Neto dobitak 1.200.638 36.050
Prosječan broj zaposlenih 179,00 192,00
Prihod po zaposlenom 32.361,75 26.873,19
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.713.027 6.190.847
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.151.435 6.004.902
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -438.408 185.945
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.713.027 6.190.847
Ukupni odlivi gotovine 6.151.435 6.004.902
Neto priliv (odliv) gotovine -438.408 185.945
Gotovina na početku obračunskog perioda 543.402 357.457
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 104.994 543.402

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRMN-R-A]

P/S 0,2252
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3967
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,0865
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5297
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2817
Tržišna kapitalizacija 1.304.466
Prinos na aktivu (ROA) 24,84%
Prinos na kapital (ROE) 29,80%
Neto marža 20,73%
EBITDA marža 24,74%
Ukupan prihod 5.883.286