Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.453.306 3.712.744
Tekuća sredstva 3.331.538 1.889.290
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 55.065 104.994
Aktivna vremenska razgraničenja 1.445.616 74.390
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.784.844 5.602.034
Pasiva
Kapital 4.716.780 4.629.873
Osnovni kapital 3.026.603 3.026.603
Rezerve 348.024 287.993
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.342.153 1.315.277
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.068.064 972.161
Pasivna vremenska razgraničenja 1.395.204 73.975
Poslovna pasiva 7.784.844 5.602.034
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 4.121.515 5.792.753
EBITDA 216.176 1.433.080
Amortizacija 90.899 93.704
EBIT 125.277 1.339.376
Rashodi kamata 21.397 67
Dobitak prije poreza 103.880 1.339.309
Porezi iz dobitka 16.973 138.671
Neto dobitak 86.907 1.200.638
Prosječan broj zaposlenih 182,00 179,00
Prihod po zaposlenom 22.645,69 32.361,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.328.644 5.713.027
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.378.573 6.151.435
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -49.929 -438.408
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.328.644 5.713.027
Ukupni odlivi gotovine 5.378.573 6.151.435
Neto priliv (odliv) gotovine -49.929 -438.408
Gotovina na početku obračunskog perioda 104.994 543.402
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 55.065 104.994

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRMN-R-A]

P/S 0,3158
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0287
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,9751
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5584
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2759
Tržišna kapitalizacija 1.301.439
Prinos na aktivu (ROA) 1,30%
Prinos na kapital (ROE) 1,86%
Neto marža 2,11%
EBITDA marža 5,25%
Ukupan prihod 4.184.027