Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRAN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 514.644 537.697
Tekuća sredstva 2.571.152 2.354.700
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.750 852
Aktivna vremenska razgraničenja 418.744 505.148
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.085.796 2.892.397
Pasiva
Kapital 628.173 624.524
Osnovni kapital 461.916 461.916
Rezerve 13.911 13.911
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 152.346 148.697
Rezervisanja 10.949 11.666
Dugoročne obaveze 1.751.955 1.944.774
Kratkoročne obaveze 694.719 311.433
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.085.796 2.892.397
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 274.227 509.210
EBITDA 150.515 186.198
Amortizacija 13.787 14.646
EBIT 136.728 171.552
Rashodi kamata 126.187 159.365
Dobitak prije poreza 10.541 12.187
Porezi iz dobitka 6.892 10.781
Neto dobitak 3.649 1.406
Prosječan broj zaposlenih 12,00 18,00
Prihod po zaposlenom 22.852,25 28.289,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.958.133 4.634.121
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.813.329 4.984.821
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 144.804 -350.700
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 13 -14.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.585.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 136.919 1.238.102
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -136.919 346.898
Ukupni prilivi gotovine 3.958.146 6.219.121
Ukupni odlivi gotovine 3.950.248 6.236.923
Neto priliv (odliv) gotovine 7.898 -17.802
Gotovina na početku obračunskog perioda 852 18.654
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.750 852

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRAN-R-A]

P/S 1,6844
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0079
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 126,5870
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3599
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7353
Tržišna kapitalizacija 461.916
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,58%
Neto marža 1,33%
EBITDA marža 54,89%
Ukupan prihod 555.836