Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TPPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 20.700.543 21.705.341
Tekuća sredstva 3.214.492 3.207.639
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 122.700 62.886
Aktivna vremenska razgraničenja 595 11.884
Gubitak iznad visine kapitala 12.792.696 12.820.239
Poslovna aktiva 36.707.731 37.733.219
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.040.000 2.040.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 27.543 50.900
Rezervisanja 27.327 25.959
Dugoročne obaveze 18.620.181 20.062.965
Kratkoročne obaveze 18.060.223 17.644.295
Pasivna vremenska razgraničenja 4.290.599 4.664.490
Poslovna pasiva 36.707.731 37.733.219
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 4.900.393 4.933.008
EBITDA 1.759.343 1.731.652
Amortizacija 1.014.362 1.013.775
EBIT 744.981 717.877
Rashodi kamata 717.438 666.977
Dobitak prije poreza 27.543 50.900
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 27.543 50.900
Prosječan broj zaposlenih 61,00 61,00
Prihod po zaposlenom 80.334,31 80.868,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.058.056 7.082.423
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.626.483 5.320.805
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 431.573 1.761.618
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 43.142
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 221.412
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 43.142 -221.412
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 971.372
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.386.273 1.900.716
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -414.901 -1.900.716
Ukupni prilivi gotovine 7.072.570 7.082.423
Ukupni odlivi gotovine 7.012.756 7.442.933
Neto priliv (odliv) gotovine 59.814 -360.510
Gotovina na početku obračunskog perioda 62.886 423.396
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 122.700 62.886

Skraćeni finansijski pokazatelji [TPPD-R-A]

P/S 0,0167
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0135
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,9626
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 81.600
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 0,56%
EBITDA marža 35,90%
Ukupan prihod 7.225.866