Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TOPA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 13.569.009
Tekuća sredstva 13.978.380 421.302
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.818 7.911
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 6.001.455 5.923.845
Poslovna aktiva 19.979.835 19.914.156
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 19.979.835 19.914.156
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.979.835 19.914.156
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 16.800 0
EBITDA -54.352 -15.900
Amortizacija 0 0
EBIT -54.352 -15.900
Rashodi kamata 0 49
Dobitak prije poreza -54.352 -15.949
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -54.352 -15.949
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 101.042 28.536
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 107.135 20.625
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.093 7.911
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 101.042 28.536
Ukupni odlivi gotovine 107.135 20.625
Neto priliv (odliv) gotovine -6.093 7.911
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.911
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.818 7.911

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOPA-R-A]

P/S 177,4247
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0074
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -54,8413
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.980.735
Prinos na aktivu (ROA) -0,27%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -323,52%
EBITDA marža -323,52%
Ukupan prihod 80.189