Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TEKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 850.049 845.403
Tekuća sredstva 1.302.669 1.479.287
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 841.937 869.759
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.152.718 2.324.690
Pasiva
Kapital 1.791.566 1.770.465
Osnovni kapital 794.070 794.070
Rezerve 48.795 42.121
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 948.701 934.274
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 361.152 554.225
Pasivna vremenska razgraničenja 82 946
Poslovna pasiva 2.152.718 2.324.690
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 3.482.325 4.586.015
EBITDA 53.805 189.483
Amortizacija 32.156 42.131
EBIT 21.649 147.352
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 21.649 147.352
Porezi iz dobitka 548 13.889
Neto dobitak 21.101 133.463
Prosječan broj zaposlenih 26,00 27,00
Prihod po zaposlenom 133.935,58 169.852,41
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.143.400 4.656.153
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.134.506 4.495.023
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.894 161.130
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 86 312
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 36.802 15.086
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -36.716 -14.774
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.143.486 4.656.465
Ukupni odlivi gotovine 4.171.308 4.510.109
Neto priliv (odliv) gotovine -27.822 146.356
Gotovina na početku obračunskog perioda 869.759 723.403
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 841.937 869.759

Skraćeni finansijski pokazatelji [TEKM-R-A]

P/S 0,1186
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0266
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 19,5686
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2562
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2305
Tržišna kapitalizacija 412.916
Prinos na aktivu (ROA) 0,94%
Prinos na kapital (ROE) 1,18%
Neto marža 0,61%
EBITDA marža 1,55%
Ukupan prihod 3.514.987