Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 597.761 621.469
Tekuća sredstva 141.965 126.986
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.368 1.368
Aktivna vremenska razgraničenja 235 237
Gubitak iznad visine kapitala 364.922 296.425
Poslovna aktiva 1.104.883 1.045.117
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 525.993 525.993
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 269.400 269.400
Kratkoročne obaveze 835.483 775.717
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.104.883 1.045.117
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 11.543
EBITDA -43.667
Amortizacija 23.257 15.048
EBIT -58.715
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 14,00 14,00
Prihod po zaposlenom 824,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda