Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 108.230 108.230
Tekuća sredstva 13.667 64.335
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 82 187
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 121.897 172.565
Pasiva
Kapital 8.689 46.471
Osnovni kapital 1.548.808 1.548.808
Rezerve
Revalorizacione rezerve 130.000 130.000
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 113.208 126.094
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 121.897 172.565
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -37.783 -19.500
Amortizacija 0 0
EBIT -37.783 -19.500
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -37.783 -19.500
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -37.783 -19.500
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 55 5.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 160 5.386
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -105 -386
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 55 5.000
Ukupni odlivi gotovine 160 5.386
Neto priliv (odliv) gotovine -105 -386
Gotovina na početku obračunskog perioda 187 573
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 82 187