Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 298.733
Tekuća sredstva 46.744
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.743
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 140.801
Poslovna aktiva 486.278
Pasiva
Kapital 14.243
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 14.243
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 472.035
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 486.278
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 37.936
EBITDA 14.238
Amortizacija
EBIT
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza
Porezi iz dobitka 1.424
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 9.484,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda