Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SRVP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 1.952.410 2.031.072
Tekuća sredstva 410.803 408.417
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.450 4.846
Aktivna vremenska razgraničenja 89.520 74.575
Gubitak iznad visine kapitala 309.815
Poslovna aktiva 2.673.028 2.439.489
Pasiva
Kapital 153.427
Osnovni kapital 1.408.548 1.408.548
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 918.654 728.605
Kratkoročne obaveze 1.754.374 1.557.457
Pasivna vremenska razgraničenja 47.112 70.592
Poslovna pasiva 2.673.028 2.439.489
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 944.643 933.566
EBITDA -322.143 -110.240
Amortizacija 78.663 92.107
EBIT -400.806 -202.347
Rashodi kamata 62.437 81.932
Dobitak prije poreza -463.243 -284.279
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -463.243 -284.279
Prosječan broj zaposlenih 31,00 31,00
Prihod po zaposlenom 30.472,35 30.115,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.192.753 1.272.887
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.425.209 1.222.329
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -232.456 50.558
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.834.406 1.440.959
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.602.346 1.490.034
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 232.060 -49.075
Ukupni prilivi gotovine 3.027.159 2.713.846
Ukupni odlivi gotovine 3.027.555 2.712.363
Neto priliv (odliv) gotovine -396 1.483
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.846 6.329
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2.966
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.450 4.846

Skraćeni finansijski pokazatelji [SRVP-R-A]

P/S 0,1158
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,0583
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2362
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 109.427
Prinos na aktivu (ROA) -18,12%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -49,04%
EBITDA marža -34,10%
Ukupan prihod 992.975